KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ - KOLAY TEKLİF PLATFORMU

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Mannesmann” veya “Şirket”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Bu metin, Kolay Teklif Platformu (“Platform”) kapsamında kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

• Kolay Teklif Platformu için üyelik işlemlerinin yürütülmesi, kullanıcı hesabınızın oluşturulması ve hesabınıza giriş imkanı sağlanması,
• Platform aracılığıyla ürün ve hizmetlerimize ilişkin taleplerinizin alınması, değerlendirilmesi ve talebinize uygun teklif oluşturulabilmesi.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

• Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

• Platforma erişim ve kullanım kapsamında şüpheli/hukuka aykırı işlemlerin tespiti; bu kapsamda müşterilerimizin ve Şirketimizin haklarının korunması,
• Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

• Öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması; iletişim süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve ürün/hizmet tercihlerine uygun ürün/hizmetlerin sunulması,satış ve pazarlama stratejilerimizin belirlenmesi,
• Ürün, hizmet, süreçlerimizin ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
• Platform kullanımı kapsamındaki sorun/hataların tespit edilmesi ve önlenmesi,
• İş süreçlerimizin incelenmesi, denetlenmesi ve raporlanması.

İnternet sitemizi ziyaret eden kişilerin ilgi alanlarını ve kullanım tercihlerini anlamak ve analiz etmek amacıyla çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezler hakkında bilgi için Platform’daki Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz

Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında; kimlik, iletişim, şirket-sektör bilgileri, müşteri işlem, işlem güvenliği ve hukuk işlem bilgileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara Aktarılması

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler” başlığındaki amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, yetkili bayilerimiz ve tedarikçilere aktarılmaktadır. Verileriniz, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve site üzerinde işlem gerçekleştirdiğinizde, kişisel verilerinizi otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz.

Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

- Meclisi Mebusan Cad. No: 37 34427 Salıpazarı / İstanbul adresine taleplerinizi içeren bir posta gönderebilirsiniz.
- bmbkurumsaliletisim@borusan.com adresine taleplerinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.
- Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.


KULLANIM KOŞULLARI

A.GİRİŞ

İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu, Borusan Mannesmann Kolay Teklif Platformu’nun (“Platform” veya “Site”) kullanılmasına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (“Şirket” veya “Borusan Mannesmann”) ait Platform’un kullanımı ve Kullanıcıların Platform üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşullarına tabiidir
Şirket bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Sitedeki güncellemeleri takip etmek kullanıcıların sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin veya kullanıcılara ilişkin Site kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır.
Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu internet sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşullarını dikkatle okuyunuz. Bu Sitede sunulan içeriklerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
Site Kullanıcıları, güncellenen Kullanım Koşulları maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman Şirket web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. Site kullanıcıları, bu konuda Şirketten herhangi bir hak talep edemezler.

B.TANIMLAR

Bayi: Kullanıcılar tarafından hazırlanan teklif talebi kendisine yönlendirilen ve bu doğrultuda Kullanıcılarla teklif paylaşan tarafları,
İçerik: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
Kullanıcı: Siteyi ziyaret eden/site içeriklerini görüntüleyen gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisi.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

C.GENEL ŞARTLAR

1. Siteyi kullanan Kullanıcıların kullandıkları cihazdan ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Siteyi kullanamama gibi durumlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
2. Şirket, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin Sitedeki içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.
3. PLATFORM’DA VERİLEN TÜM BİLGİLER, HERHANGİ BİR TEMİNAT, GARANTİ VEYA TAAHHÜT İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. ŞİRKET İŞBU BELGEDE, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YASALARIN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE, TÜM AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA DİĞER TEMİNAT, GARANTİ VEYA TAAHHÜTLERİ AÇIKÇA REDDEDER.
4. Site’nin kullanımı herkese açık olup, site yönetimi, İşbu Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülüklere veya sitede bildirilen genel kurallara aykırılık oluşturan durumlarda (Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, Sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi) girişimlere karışan gerçek/tüzel kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla: bu kişilerin Site kullanımını engelleyebilir.
5. Site’nin ya da Sitede yer alan içeriklerin yasadışı, hukuka aykırı ve haksız amaç veya amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne robot veya warm gibi otomatik bir mekanizma kullanarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır.
6. Şirket, Platform’da sunulan hizmetin eksiksiz, hatasız ve virüslerden tamamen arındırılmış olduğunu peşinen taahhüt etmemektedir.

D.KULLANIM KOŞULLARI

1. Üye/Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde, Kullanım Koşulları ile Site’de zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Kullanıcı, siteye üyelik işlemlerini gerçekleştirdiği sırada belirtmiş olduğu kimlik, adres, iletişim başta olmak üzere bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunuz kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerde herhangi bir değişiklik söz konusu olması halinde durumu yazılı olarak Şirket’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Eksik, güncel olmayan veya hatalı bir bilgi paylaşımı dolayısıyla Şirket herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.
3. Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştireceği iş ve işlemleri üye olduğu hesabı üzerinden gerçekleştirecektir. Üye, başka üyelerin hesaplarını kullanmaktan imtina edeceği gibi, başkalarının da kendisinin hesabını kullanmasına izin vermeyecektir. Kullanıcının bu yükümlülüğüne aykırı olarak hareket etmesinden kaynaklanan ve Şirket tarafından uğranılan her türlü zararı tazmin ile yükümlü olacaktır.
4. Kullanıcı, kendisine site üzerinden verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.
5. Kullanıcılar, internet sitesi üzerinden talepte bulunmak istediği boru tipi, norm, kaplama, boru ucu, çap, kalınlık gibi özellikleri sistemde seçerek bayilerden alınmak üzere teklif talebini oluşturur. Üye tarafından teklif talebi ücretsiz olarak oluşturulacaktır.
6. Teklif talebi, Kullanıcı tarafından girilen kriterler göz önünde bulundurularak teklife cevap verebilecek olan Bayiye yönlendirilir. İlgili bayi, fiyat ve teslim tarihini söz konusu teklif talebi üzerine değerlendirdikten sonra Kullanıcı ile paylaşacaktır. Bayiler tarafından gerçekleştirilecek olan teklifler bağlayıcı olmayacak ve icap yerine geçmeyecektir. Kesin fiyat bilgisi; sipariş tarihi, teslim koşulları ve benzeri koşullara göre farklılık gösterebilecek olup, konuyla ilgili olarak teyit amacıyla en kısa sürede bayi ile iletişime geçilmesi gerekecektir. Platform üzerinden sağlanmakta olan teklif kapsamında Şirket’in ve Bayi’nin herhangi bir sorumluluğu veya taahhüdü bulunmamaktadır.
7. Platform üzerinden Şirket tarafından herhangi bir satış işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Dolayısıyla, Kullanıcılar Şirket’ten herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
8. Satış işlemi ve sözleşmenin kurulması aşamasında Şirket’in herhangi bir dahli olmadığından bayi tarafından teslimatı gerçekleştirilen ürünlere ilişkin olarak ilgili mevzuattan kaynaklanan, ayıp ve garantiye ilişkin hususlar başta olmak üzere sair herhangi bir uyuşmazlık dolayısıyla Şirket sorumlu olmayacaktır. Müşteri ve satıcı taraf olan bayi birlikte Şirket’i söz konusu yükümlülüğü dolayısıyla ibra etmişlerdir.
9. Kullanım Koşullarında kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşullarını onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, Siteyi kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.

E.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1. İşbu Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Şirket’e ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Kullanıcı, Şirket’in her türlü fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlalden kaçınacak, haksız rekabette bulunmayacak ve Platform’un ticari sır ve gizli bilgilerine karşı hukuka aykırı herhangi bir fiilden kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak veya burada belirtilen kuralara aykırı olarak kullanılamaz.
3. Kullanıcı, Platform’dan yararlanmasına ilişkin olarak, üçüncü şahısların da fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan haklarına saygı gösterecek ve bu hakları ihlal etmeyecektir. Üçüncü kişilerle haksız rekabet teşkil edebilecek herhangi bir faaliyette bulunmayacak ve de üçüncü kişilerin ticari sır ve gizli bilgilerine karşı hukuka aykırı herhangi bir fiilde bulunmayacaktır.
4. Sitenin tasarımının, kaynak kodlarının, arayüzünün, içeriğinin, veritabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.

F.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Sitenin kullanılması, ziyaret edilmesi, Site üyeliğinin gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için internet sitesinin Kişisel Verilerin Korunması başlığında yer alan Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.

G.YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları, Şirket tarafından Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu Kullanım Koşulları’nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Platform’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

H.SAİR DÜZENLEMELER

1. İşbu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve onlara göre yorumlanacaktır.
2. Bu Kullanım Koşullarının uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
3. İşbu Kullanım Koşulları ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcıların kullanıcı hesabı oluştururken bildirdikleri e-posta adresi/adresleri veya Kullanıcıların Şirket ile irtibata geçmek için kullandıkları e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır.Çerez Politikası

Borusan Mannesmann Kolay Teklif Platformu’nu ziyaretiniz kapsamında çerezler (cookies), pikseller ve web işaretçileri gibi çerez benzeri teknolojileri (tümü “Çerez” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Çerez Politikası’nı (“Politika”) sizi Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Borusan Mannesmann”) çerez kullanımı hakkında bilgilendirmek için hazırladık.

1.Çerez nedir

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza veya cihazınıza depolanan küçük boyutlu dosyalardır. Çerezler kullanıcının ve cihazının tanınmasına, kullanıcının tercihleri ve geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasına imkân tanır.

2.Çerezler nasıl veri toplar

İnternet sitemizi ilk ziyaret edişinizde size çerez tercihlerinize ilişkin bir ekran sunulur. Bu ekranda kullanımına izin verdiğiniz çerezler uyarınca ilgili çerezler tarayıcınıza/cihazınıza depolanır.
Çerezlerin her biri genellikle aşağıdaki unsurları içerir:
- Çerezin gönderildiği sunucunun adı,
- Çerezin kullanım ömrü,
- Genellikle rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer/numara (çerezi gönderen internet sitesi sunucusu, ilgili siteye geri döndüğünüzde veya sayfalar arasında gezindiğinizde sizi tanımak için bu değeri kullanır).
Çerezler vasıtasıyla veriler otomatik yöntemlerle (insan müdahalesi olmaksızın) toplanmaktadır.
Çerezler, kullanım ömürlerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılır. Oturum çerezleri, ilgili oturum sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler ise kullanım ömürleri boyunca cihazınızda depolanır ve kullanım ömrü sonunda silinir. Bu tür çerezler, internet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizi ve tercihlerinizi hatırlamaya yarar.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından (birinci taraf çerezler) ya da üçüncü taraflar tarafından (üçüncü taraf çerezler) oluşturulabilir.

3.Çerezler hangi verileri toplar

Çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

4.Çerezler niçin kullanılır

Çerezler, internet sitemizi ziyaretinizin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin ve bir sonraki kullanımınızda bilgilerinizin hatırlanmasının sağlanması, sitenin işleyişinin ve içeriğinin geliştirilmesi, site kullanımlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, sitede yer alan içeriğin sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulması ile kullanıcılara tercih ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmetler ve reklamlar sunulması amaçlarıyla kullanılmaktadır.
Çerezler kullanım amaçları ve fonksiyonlarına göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıda internet sitemizde kullanılan çerez kategorileri ve her bir çerez özelinde kullanım amaçlarına yer verilmiştir:
Teknik/Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin kullanımı ve işlerliği için gerekli olan çerezlerdir. Teknik çerezler devre dışı bırakıldığı takdirde sitenin bir kısmına veya tümüne erişim mümkün olmayabilir.
Analiz/Performans Çerezleri: Analiz çerezleri kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar. Bu tür çerezler kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek/geliştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, kullanıcılar tarafından görüntülenen ekranlar/bağlantılar, tıklanma sayıları, sayfaları kaydırma hareketleri ve bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları gibi bilgileri toplar.
Yukarıda belirtilen çerezlerin bir kısmı için yurtdışındaki Google Inc. tarafından sağlanan web analiz hizmetleri kullanılmaktadır. Google Inc’in sunduğu hizmetler kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında kapsamlı bilgi için:www.google.com/intl/tr/policies/privacy/infocollect
Bir diğer üçüncü taraf çerez sağlayıcısı olan yurtdışındaki Facebook’un kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında kapsamlı bilgi için: www.facebook.com/privacy/explanation
Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileri bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz. Bununla birlikte belirli çerezlerin kullanılabilmesi için rızanızın bulunup bulunmadığını soruyoruz. İlgili çerezlerin kullanıma rıza vermeniz halinde kişisel verilerinizi ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebi ile işliyoruz.

5.Çerezler nasıl engellenir

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bu durumda Sitenin bir kısım veya tüm fonksiyonlarından yararlanılması mümkün olmayabilir. Sitenin işlerliği için zorunlu olan bazı çerezlerin (teknik çerezler gibi) engellenmesi ise mümkün değildir.
Çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında, aşağıda tarayıcınıza özgü linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz:
-Google Chrome
-Microsoft Edge
-Mozilla Firefox
-Safari
-Opera
Borusan Mannesmann’in kişisel verileri nasıl işlediği hakkında bilgi için www.borusanmannesmann.com adresindeki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinize ilişkin olarak,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için Meclisi Mebusan Cad. No: 37 34427 Salıpazarı / İstanbul adresine taleplerinizi içeren bir posta gönderebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.